členská schůze OOBS Praha 2023

online od 22.12.2023 do 7.1.2024 - 23:59 hod. 

Vážení členové,

po roce se zas dostáváme k tomu, abychom uskutečnili členskou schůzi. Proto bez větších okolků pojďme na jednotlivé body.

1) schválení programu členské schůze provedeného online formou:

  • schválení programu, sčitatele a ověřovatele zápisu

  • dodatečné projednání rozhodnutí výkonné rady ZMĚNA STANOV – doplnění stanov o pojem veterán, vytvoření odznaku a průkazu veterán, schválení finančních limitů na nákup souvisejících potřeb, začlenění automatické prolongace funkčních období, aktualizace finančního předpisu

  • účetní uzávěrka OOBS Praha

  • informace i činnosti OOBS Praha a KOOBS za rok 2023

  • různé, diskuze

Návrh usnesení zní, členská schůze schvaluje navržený program jednání a provedení členské schůze v online prostředí. Za sčitatele zápisu schvaluje Jana Felcmana, za ověřovatele Mgr. Přemysla Jindru.

2) V tomto roce služební poměr opustili místopředseda Zdeněk Buřič a předsedkyně naší dozorčí rady Mgr. Danuše Havelková. I to nás povzbudilo k zamyšlení se nad úlohou veteránů v našich stanovách, kdy jsme se dne 1.6.2023 v rámci výboru dohodli na vytvoření samostatného článku č. V Stanov "Veterán bezpečnostních sborů", včetně vytvoření odznaku veterána bezpečnostních sborů. Jsme členy konfederace (KOOBS) která sdružuje všechny příslušníky bezpečnostních sborů, ale v současné době nabízí jen odznak policejního veterána. Současně s tím, se zcela neztotožňujeme s hodnotou takového odznaku a proto Mgr. Jindra navrhl odznak vlastní, který jsme nechali v počtu 10ti kusů zkušebně vyrobit. Na jeho získání pak nestačí pouze napsat a zaplatit, ale o jeho udělení rozhoduje náš výbor, tak aby byl opravdu oceněním a nikoliv jen kovovou plackou. Konečný vzhled odznaku a souvisejícího průkazu naleznete zde:

Nový článek stanov pak naleznete zde:

Současně s vytvořením nového článku Stanov, byly Stanovy doplněny o pojmy veterán a partner a vytvořeny jejich výbory ve výkonné radě. Pojem partner zastřešuje partnery členů, kteří třeba nepracují u bezpečnostních sborů, ale také čerpají výhody pojištění, popř. jiné partnerské vztahy, které mohou být v zájmu naší organizace. V otázce výborů a podvýborů jsme také přikročili k automatické prolongaci funkčních období členů orgánů organizace, tak abychom nemuseli hlídat kdy a komu období vypršelo a aby byla zajištěna automatická kontinuita. Pozor automatická prolongace ani v nejmenším neznamená nemožnost řádného odvolání člena orgánu spolku. Jde pouze technické řešení oprávněnosti jeho funkce. Závěrem byl aktualizován i finanční předpis, jeho opravené a doplněné znění naleznete zde:

Návrh usnesení zní členská schůze schvaluje změnu Stanov o vytvoření nové článku č. V "Veterán bezpečnostních sborů" (původní článek posunut o jedno číslo a tak i každý další následující článek). Dále členská schůze schvaluje automatickou prolongaci funkčních období členů orgánů organizace, zavedení pojmů veterána a partner do Stanov a vytvoření jejich podvýborů ve výkonné radě. Dále členská schůze schvaluje aktualizaci finančního předpisu.

3) Účetní uzávěrka. Slovo si vzala předsedkyně ekonomického úseku Dana Bryksíová, která předložila účetní uzávěrku a pouze doplnila, že organizace hospodaří dobře, kdy si vytvořila mírný přebytek několika desítek tisíc korun. 

Návrh usnesení zní, členská schůze schvaluje účetní uzávěrku za období 7/2022 – 6/2023.

Návrh usnesení zní, členská schůze dále dodatečně schvaluje finanční výdaje 12.366,-Kč na vývoj, grafické zpracování a výrobu kovových odznaků 10 ks Veterána bezpečnostních sborů a 3.000,-Kč na výrobu propagačních předmětů OOBS Praha.

4) Slovo si vzal předseda. Rok 2023 byl posunem v naší dosavadní odborové činnosti. Daří se cestou KOOBS jednat na úrovni policejního prezidia a ačkoliv nejsme členy a za současného policejního prezidenta ani nebudeme členy kolektivní dohody, máme možnost schůzek s PP a v současné chvíli jsme ve výstrojové komisi. V souvislosti s tím, došlo v posledním čtvrtletí i ke zvýšení množství informací, které jsou dávány na novinky a lze je dohledat na našich stránkách, popř. zde:

Tam se asi dozvíte o naší činnosti nejvíce podrobností.

Od 1.1.2023 je KOOBS, kterého jsme členy, poslední odborovou organizací, která nabízí v rámci členství mj. pojištění právní ochrany u D.A.S., neboť NOS PČR smlouvu s D.A.S. ukončil a nikdo další ji nenabízel. Nechci vypisovat množství výhod, které tento model nabízí, ale dvě nejzásadnější, že máte reálně k dispozici advokáta 24 hodin denně s veškerým pohodlím, včetně výběru vlastního advokáta pokud o to budete mít zájem. Druhou věcí, kterou vnímám jako naprosto zásadní, Vaše žádost o právní pomoc nejde schvalovacím procesem odborové organizace, advokát je bez dalšího skutečně dostupný všem co jej potřebují.

K výsledkům činnosti pak ještě musím dodat, že dosáhnout čehokoliv u policie se jeví být heroickým výkonem. Např. od dubna letošního roku žádáme o intranetové stránky, tak snad se začátkem roku po osmi měsících zadaří a dostaneme svůj link. A takto to máte téměř se vším...plynule přecházím k benefitům, je to bohužel stejný příběh. Někdo něco naslibuje a nakonec kde nic tu nic. Pokud by jste měli námět na nějaký benefit, lze vstoupit v jednání a alespoň pár procent pro nás získat. Váš námět nás opravdu může v rámci benefitů posunout.

Závěrem bych rád odměnil malé kolektivy (např. MOP Malá strana a SKPV Ostrava), kde se nachází jeden člen, který pak v rámci kolektivu předal informaci o naší činnosti a na těchto odděleních pak máme 3 a více členů. Na tyto malé kolektivy chceme příští rok začít distribuovat naše propagační předměty, zejména propisky, zápisníky popř. dle dohody a požadavků. S konkrétním postupem pak oslovím členy, které jsem nadefinoval, jako takové kapitány těchto malých pracovních kolektivů. Pokud bych se do konce roku neozval Vám a byli jste na jednom místě alespoň 3 členové naší organizace, určitě se mi ozvěte na email a propagační předměty vyřeším i na Vaše oddělení.

Návrh usnesení zní členská schůze bere na vědomí informace od předsedy.

5) Diskuze závěr. I letos máte možnost napsat svůj názor, postřeh nebo cokoliv jiného a to do níže umístěné kolonky.

Závěrem Vám chceme jménem celého našeho výboru poděkovat za Vaši důvěru v OOBS Praha a popřát klidné a pohodové Vánoční svátky.

Jan Felcman, Zdeněk Buřič, Michal Švehla, Přemysl Jindra, Dana Bryksíová, Danuše Havelková

6) Závěr - nyní můžete hlasovat.