členská schůze 2022 včetně online hlasování

Vážení členové naší (Vaší) odborové organizace, Opětovně se rok s rokem sešel a my musíme splnit zákonnou povinnost a vykonat členskou schůzi. Samozřejmě že se Vás s tím snažíme zatěžovat co nejméně a proto tuto provedeme opětovně online, tak aby každý měl možnost vyjádřit se k navrženým bodům. Zároveň je to pro mě možnost Vás srdečně pozdravit a sdělit Vám novinky za uplynulý rok.


Nejprve se pojďme seznámit s programem členské schůze 2022. 

1) seznámení s programem členské schůze

2) schválení sčitatelů elektronického hlasování

3) informace předsedy o novinkách a proběhlých událostech za uplynulý rok

4) předložení účetní zprávy za rok 2021

5) předložení usnesení výboru OOBS Praha k dodatečnému schválení 

6) jiné, diskuze

7) závěr usnesení


ad 2) Členské základně se jako sčitatelé elektronického hlasování návrhují Mgr. Přemysl Jindra a Jan Felcman, jako ověřovatel Michal Švehla. 

ad 3) Slovo předsedy o novinkách: Vážení členové, máme za sebou další z divokých a náročných roků, kdy s ohledem na výši inflace začnu asi nejdůležitější informací a to, že nemáme žádné signály z pojišťovny, že by mělo dojít ke zvýšení plateb za náš balíček pojištění a proto by výše členského příspěvku měla zůstat nezměněna. Mimoto budeme od 1.1.2023 poslední odborovou organizací působící u PČR, která bude mít i nadále ve svém pojištění pojištění právních ochrany přes D.A.S. Hovořím zde konkrétně o NOS PČR, kterému ke konci roku 2022 smlouva s D.A.S končí. 

V letošním roce, kromě další vlny odchodů od policie, která se stále nedaří kompenzovat náborem, vznikla komise pro novelizaci služebního zákona. V současné době mám k dispozici první výstupy komise k vyjádření, jedná se o rozsáhlou novelu, která se chce dotknout snad každého druhého paragrafu (např. změna slova služební slib na služební přísahu a pod.). Rent by se změna dotknout neměla. V ostatních změnách, pokud by jste měli zájem, klidně se mi ozvěte a seznámím Vás s obsahem blíže popř. budu rád i za Vaše postřehy. Pracovní komise pro změnu služebního zákona však nemůže ovlivnit případné iniciativy poslanců při schvalování změn. Pro případ, že by došlo k zásahu do rent, máme pro naše členy připravené právní kroky k ochraně renty s využití § 2884 a následujících Nového občanského zákoníku (veřejný příslib).  

V srpnu 2022 jsem měl možnost se zástupci KOOBS (konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů, které jsme členy), zúčastnit se prvního jednání s policejním prezidentem, kdy jsme mj. otevřeli téma spisové služby a byrokratického zatížení. Osobně chápu potřebu papírů (jsem svým založením spíše vyšetřovatel), ale vykonávat činnosti, u kterých ani vzdáleně netuším jejich smysl, to mi opravdu nesedí. V 10/22 jsme měli možnost se sejít s vedením Archivu policie ČR, který jsme seznámili s naší denní činností v praxi, vyslechli jsme si jejich argumenty a následně vypracovali návrhy na  změny, které jsme předložili policejnímu prezidentovi. Obsah naší analýzy naleznete zde: 

Koncem měsíce listopadu zaslal KOOBS žádost o další schůzku s policejním prezidentem, kdy mj. navrhujeme do programu jednání zařadit žádost o sdělení FAKTICKÝCH rozdílů mezi nadprůměrně výkonnými a podprůměrnými, nevýkonnými příslušníky. Tento problém asi sami z výkonu znáte, kdy v jednom z posledních videí PP ubezpečil, že byly přidány peníze na osobní ohodnocení, aby tyto u každého dosahovaly kolem 3.000,-Kč. Já osobně mám po 15ti letech 4.090,-Kč a s ohledem na zbytek příplatků, plošným odměn a nastavení tarifních tříd, stírá se tak ten poslední, už zcela nepatrný rozdíl v ohodnocení nadprůměrným výkonů ve službě. Rozdíl tedy u mě osobně činí 13.000,-Kč ročně což zhruba odpovídá 2% platu rozdílu a to s příslušníkem, který je u policie stejně dlouho jako já. Osobně se domnívám, že jediným motivačním prvkem, za současného stavu u PČR, je pouze a jen osobní, dobrý pocit z vykonané práce. A to je opravdu málo.  Budou se probírat i další zajímavá témata, kdy výstup jednání pak bude opětovně uveřejněn na novinkách na www.oobspraha.cz.  

Nedá mi to nezastavit se ještě u otázky nových benefitů. Bohužel žijeme nyní ve velice turbulentní době a v současné době je vyjednání jakékoliv slevy do budoucna nejisté, ale i tak věřím, že Vás v první polovině roku 2023 mile překvapíme některými z nových benefitů. A pokud by jste sami měli nějaký nápad, nebojte se mě kontaktovat a můžeme jej zkusit vyjednat.

Závěrem si dovolím neskromně tvrdit, že jste (jsme) členy solidní odborové organizace, která jde svou činností odspodu, ve snaze změnit směřování policie. Samozřejmě toto není činnost jednoho, nebo dvou lidí. Je to činnost nás všech. Jak by to mělo fungovat? Vy máte svá pracoviště, své negativní zkušenosti a věci, které Vám práci komplikují a ztěžují, my máme to samé a k tomu trochu možností, jak problém posoudit a zkusit sjednat řešení. A máme i dveře otevřené pro kohokoliv z Vás, kdo by se chtěl boje za lepší policii zúčastnit, třeba i tím, že upozorní na problém a nebo tím, že se mi prostě ozve a já mu nabídnu možnost zapojit se do naší odborové činnosti více. Budoucnost policie je totiž v rukách nás všech...

Závěrem mi dovolte Vám popřát klidné a pohodové Vánoční svátky a zejména úspěšný rok 2023.      

ad 4)  za ekonomický úsek předložila Dana Bryksíová účetní uzávěrku za rok 2021 navazující na poslední ukončenou závěrku. Organizace si vede dobře, nemá žádné dluhy, hospodaří permanentně s mírnou rezervou na účtu a to i přes skutečnost, že  někteří členové mají zpoždění v platbách členských příspěvků, na což jsou pravidelně upozorňováni, v krajním případě i vylučováni, tak aby ostatní členové nemuseli jejich pojištění "dotovat". Skokového zvýšení pojistného ve 3Q 2021, na které reagovala odborová organizace zvýšením příspěvků až v následujícím kvartále, bylo dotováno z rezervy na účtu organizace, kterým vznikl mírný rozdíl v příjmové a výdajové částce ke dni uzávěrky. Uzávěrka v písemné podobě je přiložena zde: 

ad 5) Dne 24.3.2022  se sešla výkonná rada OOBS Praha, která přijala následující usnesení: 

"Výkonná rada schvaluje pravidelnou platbu 25,-Kč za člena čtvrtletně k rukám předsedy formou daru za účelem zatraktivnění funkce předsedy s účinností od 1.1.2022. Tento schválený návrh bude předložen také k dodatečnému schválení členské základně na nejbližší členské schůzi OOBS Praha."

Slovo předsedy k předloženému návrhu: K tomuto návrhu jsem přistoupil po zralé úvaze, kdy většinu činností funkcionářů OOBS Praha, od kontroly plateb, po pravidelná hlášení pojištěnců, vyřizování tarifů a dalších dotazů i vydávání potvrzení pro daňové účely, dělá v tuto chvíli předseda a s ohledem na bezplatnou činnost funkcionářů OOBS Praha, nelze spravedlivě po komkoliv požadovat, aby tuto činnost vykonával místo předsedy, který zároveň dle zákona přejímá plnou odpovědnost za činnost organizace. Na rozdíl od jiných odborových organizací nedochází k uvolnění předsedy a věci jsou tak řešeny v době mimo zaměstnání. Za dané situace, s vidinou budoucího uvolnění funkce předsedy (v následujících letech), je třeba funkci předsedy zatraktivnit, tak aby případný budoucí zájemce byl motivován tuto přijmout a vykonávat ji s potřebnou pečlivostí. Pro účely zatraktivnění funkce předsedy, jsem navrhl určit čtvrtletní platbu 25,-Kč za každého člena formou daru (takto by byla platba označena) jakýsi administrativní poplatek, který zohledňuje množství členů a s tím souvisejících administrativních potřeb. Prakticky by forma úhrady probíhala čtvrtletně, společně se zasíláním plateb za pojištěné členy (á 626,-Kč) a zasílání plateb za členskou základnu vyššímu odborovému celku KOOBS (á 15,-Kč), čímž je znám přesný počet členů k danému dni. Tento návrh byl výkonné radě OOBS Praha předložen s účinností od 1.1.2022, kdy první platba pojištění za 1 čtvrtletí proběhla dne 31.3.2022. Při současném stavu členské základny, platba předsedovi znamená náklady pro OOBS Praha cca 800,-Kč měsíčně. Druhým důvodem pro předložení tohoto návrhu jsou náklady na přesun předsedy na různá jednání, zejména jednání KOOBS, která se opakovaně konají mimo Prahu (Jablonec nad Nisou, Plzeň, Šumava), kdy odměna předsedovi poskytuje prostředky na realizaci těchto cest (místo nárokování cestovného). Jedná se tedy z mého pohledu o efektivní krok, který zároveň plně zohledňuje rozsah členské základy a práci s tím spojenou. Věřím, že Vám takto zdůvodněný návrh přijde rozumným a stejně jako výkonná rada jej schválíte.  

ad 6) Pokud by jste chtěli doplnit nějaké informace popř. měli nějaký dotaz, využijte možnost v online formuláři.

ad 7)  Závěr: