Členská schůze dne 30.6.2021 

---ZKUŠEBNÍ PROVOZ---

Od 15 ti hodin. 

Program členské schůze naleznete zde.


Členská schůze nebyla usnášeníschopná, nyní proběhne elektronické hlasování (k jednotlivým návrhům) do 12.7.2021  23:59 hod.


Návrh usnesení 1 zní:

Členská schůze bere na vědomí, že fyzické setkání dne 30.6.2021 na MOP Krakovská, Praha 1, nebylo usnášeníschopné a hlasování se tedy provede elektronickou cestou v souladu s čl. IV odst. 5 písm. d) platných Stanov.

Návrh usnesení 2 zní:

Členská schůze schvaluje předsedajícím schůze Jana Felcmana, zapisovatelem schůze Jana Felcmana, ověřovatelem schůze Přemysla Jindru a sčitatelem elektronického hlasování Jana Felcmana a Přemysla Jindru.

Návrh usnesení 3 zní:

Členská chůze schvaluje program schůze

Návrh usnesení 4 zní:

Členská schůze schvaluje změnu Stanov konkrétně článek IV. Odst. 5 písm. c), d), e), f) dle předloženého návrhu

Návrh usnesení 5 zní:

Členská schůze bere na vědomí rozšíření benefitů a informacím o počtu členské základny.

Návrh usnesení 6 zní:

Členská schůze schvaluje zprávu o stavu hospodaření za uplynulý rok.

Návrh usnesení 7 zní:

Členská schůze schvaluje výkonnou radu spolku ve složení předseda Jan Felcman, místopředsedové Zdeněk Buřič, Michal Švehla, předsedkyně ekonomického úseku Dana Bryksiová, odborný poradce pro prevenci rizik a PO Přemysl Jindra, předsedkyně dozorčí rady Danuše Havelková


Hlasování bylo skončeno, navržená usnesení byla přijata. Hlasování se aktivně zúčastnilo 19 členů tj. 22,6 % členské základny. Děkuji Vám za Vaši účast. 

Zápis ze členské schůze spolu s výsledky hlasování bude zveřejněn ve veřejném rejstříku.  


Jan Felcman

předseda